Všeobecné obchodné podmienky a správny poriadok Športového areálu Patrónka (ŠAP)

 1. Poskytovateľom služieb v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je spoločnosť KLAKSSON, s.r.o., Panenská 18, 811 03 Bratislava.
 2. Každý užívateľ  športovej plochy (ďalej len ŠP) ako aj návštevník ŠAP je povinný dodržiavať  VOP, ďalej pokyny na informačných tabuliach areálu a pokyny personálu ŠAP. 
 3. Na ŠP majú umožnený vstup užívatelia výlučne iba po uhradení poplatku za ŠP. Pred vstupom na športovisko je užívateľ povinný zvážiť svoj zdravotný stav.
 4. Rezerváciu športovej plochy môžu vykonať len registrovaní užívatelia.

POSTUP REGISTRÁCIE UŽÍVATEĽA

 1. Užívateľ vykoná registráciu na internetovej stránke www.sportpatronka.sk alebo osobne na recepcii ŠAP.
 2. Po vyplnení registračného formulára užívateľ obdrží potvrdzovací e-mail na aktiváciu registrácie.

POSTUP JEDNORÁZOVEJ REZERVÁCIE ŠPORTOVISKA 

 1. Užívateľ sa prihlási do rezervačného systému na www.sportpatronka.sk 
 2. Vyberie si športovisko a označením voľného políčka/políčok s vybraným časom si tento termín zarezervuje. Rezerváciu je možné vykonať maximálne 6 dní vopred. Minimálná doba prenájmu ŠP je 60 minút.
 3. Užívateľ obdrží e-mail s prehľadom rezervácie. Rezervácia prostredníctvom tohto systému je záväzná s povinnosťou platby.
 4. Neregistrovaný užívateľ môže vykonať aj telefonickú rezerváciu, ale pred začatím hry musí na recepcii zrealizovať dodatočnú registráciu.

POSTUP PRE CELOSEZÓNNÉ REZERVÁCIE

Užívateľ si môže rezervovať športovisko aj na celú sezónu- zimnú alebo letnú. Pre podmienky celosezónnych rezervácií je potrebné kontaktovať recepciu ŠAP.

STORNO REZERVÁCIE

 1. Storno rezervácie sa vykonáva na užívateľskom účte (po prihlásení do systému) po kliku na odkaz “Moje rezervácie” kliknutím na ikonu koša alebo telefonicky na recepcii ŠAP.
 2. Storno rezervácie musí prebehnúť najneskôr 48 hodín pred začiatkom rezervácie.
 3. Pri nestornovaní alebo stornovaní rezervácie menej ako 24 hodín pred začiatkom rezervácie je užívateľ povinný danú rezerváciu uhradiť v plnej výške na recepcii, najneskôr však do troch pracovných dní.

POVINNOSTI UŽÍVATEĽOV

 1. Uživateľ je povinný pred začatím hry zrealizovať platbu za prenájom ŠP.
 2. Každý užívateľ dvorcov je povinný po ukončení hry uviesť dvorec do pôvodného stavu náradím určeným na túto činnosť ako je kefa, metla, sieťovačka, zrovnávačka. Toto náradie je súčasťou výbavy každého dvorca. 
 3. Hrací čas zahŕňa aj čas na úpravu dvorca do pôvodného stavu. 
 4. Vstup na dvorce je povolený len v obuvi určenej na tento povrch a v primeranom športovom úbore. 
 5. Užívatelia a návštevníci ŠAP sú povinní šetrne a hospodárne zaobchádzať s technickým zariadením a vybavením ŠAP. V prípade poškodenia zariadenia alebo dvorca je túto skutočnosť užívateľ bezodkladne nahlásiť na recepcii alebo personálu ŠAP.
 6. Užívatelia ŠP ako aj návštevníci ŠAP sa zaväzujú dodržiavať bezpečnostné, zdravotné, hygienické, protipožiarne a iné všeobecne platné právne predpisy. 
 7. Užívatelia a návštevníci ŠAP sú povinní dodržiavať štandardy športovej etiky voči všetkým užívateľom a návštevníkom ŠAP a sú povinní udržiavať ticho, kľud a humánny vzťah k okolitému životnému prostrediu. 
 8. Osobám mladším ako 15 rokov je vstup do ŠAP povolený iba v sprievode zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov. 
 9. V prípade nedodržania niektorého z vyššie uvedených bodov ŠP zo strany užívateľa ŠP si prevádzkovateľ ŠAP vyhradzuje právo neumožniť užívateľovi ŠP využitie celého hracieho času, prípadne mu neumožni vstup na ŠP bez nároku užívateľa na vrátenie poplatku za prenájom ŠP. 
 10. Vzhľadom na všeobecné záväzné predpisy Mestskej časti Bratislava Staré mesto, je vstup do ŠAP so psom prísne zakázaný.

POPLATKY

 1. Aktuálny cenník je na recepcii ŠAP a na internetovej stránke www.sportpatronka.sk Cena služby je uvedená vždy pri jej rezervácii. Všetky ceny v cenníku sú v eurách.
 2. Užívateľ môže využiť na platbu niekoľko možnosti:
  1. platba v hotovosti na recepcii
  2. platba prevodom na účet
  3. čerpaním z vopred uhradeného kreditu.
 3. V prípade platby v hotovosti je potrebné uhradiť poplatok na recepcii pred začatím hry. 
 4. Kredit je hodnota peňažných prostriedkov Užívateľa evidovaných na účte. Kredit je zvyšovaný o hodnotu vkladov Užívateľa a znižovaný o hodnotu čerpaných služieb Užívateľom. Informáciu o aktuálnom stave Kreditu je možné zistiť po prihlásení Užívateľa do rezervačného systému. Kredit je možné navýšiť osobne na recepcii úhradou v hotovosti, alebo prevodom na účet ŠAP.
 5. V cene je zahrnutá možnosť využívania sociálnych zariadení, ako sú prezliekacie šatne s odkladacími skrinkami, sprchy a WC. 
 6. Užívatelia ŠP majú nárok na vrátenie poplatku za ich prenájom v prípade, že im nebolo umožnené tieto plochy využívať z dôvodu nespôsobilého technického stavu športoviska zavineného prevádzkovateľom ŠA. 
 7. Užívateľ berie na vedomie, že ŠAP je oprávnený v prípade usporiadania športového podujatia zrušiť v čase prípravy a usporiadania tohto podujatia užívateľom rezervované služby. Túto skutočnosť je ŠAP povinný oznámiť Užívateľovi minimálne 7 dní vopred na kontakt (tel. číslo alebo e-mail), uvedený Užívateľom pri registrácii. 
 8. Užívateľ berie na vedomie, že ŠAP je oprávnený z dôvodu technických problémov alebo vyššej moci zrušiť počas trvania týchto dôvodov Užívateľom rezervované služby. Túto skutočnosť je ŠAP povinný oznámiť Užívateľovi bezodkladne po ich zistení na kontakt (tel .číslo alebo e-mail), uvedený Užívateľom pri registrácii. 
 9. Za zrušené služby bude Užívateľovi vrátený už zaplatený poplatok formou pripísania Kreditu na Užívateľský účet.